ACRONYMS
What do these acronyms stand for?
1. BAFTA
2. BASIC
3. NATO
4. OPEC
5. Potus
6. Radar
7. SCUBA
8. TARDIS
9. UNESCO
10. WASP